پنجشنبه , ۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۸ بعد از ظهر

تعبیرخواب تسبیح (دیدن تسبیح در خواب چه تعبیری دارد؟)

دیدن تسبیح در خواب چه تعبیری دارد؟

با توجه به اینکه تسبیح وسیله ای برای ذکر گفتن نام خدا است بنابراین معبران اسلامی تعبیر خواب تسبیح را نشانه اطاعت از خداوند و بندگی او دانسته اند و علاوه بر این تعبیر مشاهده تسبیح در خواب از دیدگاه تعبیرگران با توجه به جزئیاتی که در خواب دیده می شود متفاوت است و شما می توانید با توجه به خوابی که دیده اید آن را تفسیر و تعبیر نمایید.

تسبیح یکی از ابزارهایی است که با آن اذکار الهی گفته شده و در بیداری نیز معنا و مفهوم نیکویی به همراه دارد. وسیله‌ای که همواره با نماز خواندن، دعا و نیایش به اذهان خطور کرده و معنایی جز این نیز نخواهد داشت. تعابیر زیر برگرفته از تفاسیر معبرین اسلامی قدیم و جدید بوده و تنها می تواند شما را برای درک فضای رویایتان راهنمایی کند.

دیدن تسبیح در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب به روایت جابر مغربی

تعبیر خواب تسبیح سفید یا سبز: دیدن مهره (یا تسبیح) در خواب، تعبیرش خدمتکار است. اگر مهره را سفید یا سبز ببیند، دلیل که آن خدمتکار مصلح است.

تعبیر خواب تسبیح زرد: اگر مهره را زرد ببیند، دلیل که آن خدمتکار بیمار است.

تعبیر خواب تسبیح مشکی و سیاه: اگر سیاه ببیند، خدمتکارش بد اخلاق است.

 

تعبیر خواب به روایت منوچهر تهرانی

تسبیح در خواب نشان اطاعت از خداوند و عبادت و بندگی و ترس از عقوبت است.

تعبیر خواب گم کردن تسبیح: اگر در خواب دیدید که تسبیح خود را گم کرده اید و به دنبال آن می گردید نشان است که در معرض خطر وسوسه و فریب شیطان قرار گرفته اید.

تعبیر خواب تسبیح گرفتن از کسی: اگر دیدید که کسی به شما تسبیح داد یا تسبیح از دست کسی گرفتید شما را به کار خیر و صلاح دعوت می کنند و اگر شما به کسی تسبیح دادید کاری را از دست می دهید.

سایر تعابیر تسبیح

تعبیر خواب پاره شدن تسبیح مرده: اگر ببینی تسبیح مرده ای پاره می شود مرگ یکی از دوستانت را در پیش خواهی داشت چنان چه بند تسبیح پدر یا مادرت پاره باشد بیانگر اختلافاتی است که بخاطر برخی از اعتقادات بین فرزندان و خانواده شکل خواهد گرفت.

تعبیر خواب به روایت ابن سیرین

تعبیر خواب تسبیح داشتن: اگر بیند تسبیح به خواب با خود داشت غم و اندوهی بدو رسد، ولکن او را در آن اجر و ثواب است. اگر بیند با تسبیح شکر حق تعالی می کرد، دلیل که در دین قوی شود و مالی یابد.

تسبیح کردن به خواب، مطیع بودن است بر فرمان حق. اگر بیند تسبیح می کرد، دلیل که مطیع است بر فرمان حق و از غم و اندوه فرج یابد.

اگر کسی بیند روزه داشت و قرآن یا تسبیح و یا تهلیل می خواند، دلیل که از حرام خوردن و گناه کردن توبه کند.

به طور کلی در هنگام خواب روح انسان به آسمان پرواز می کند، بنابراین علت خواب دیدن همین موضوع است، البته بسیاری از خواب ها به دلیل آشفتگی ذهن و یا در نتیجه اتفاقات روزمره بوده اما برخی نیز رویای صادقانه می باشند و نیاز به معنا و تفسیر دارند. حال برای آگاهی از تعابیر رویای خود در مورد تسبیح می توانید در ادامه همراه ما شوید.

دیدن تسبیح در خواب دارای چه تعابیری است ؟

منوچهر مطیعی
تعبیر رویای تسبیح بیانگر اطاعت از خدا و بندگی و عبادت است همچنین دیدن این خوابها نشانه ترس از عقوبت نیز می باشد.

محمد بن سیرین
اگر فردی در خواب ببیند که تسبیح می کرد نشانه این است که مطیع فرمان حق است و از اندوه و غم رهایی می یابد.
اگر فردی در خواب ببیند که روزه است و با تسبیح ذکر می گوید بیانگر این است که از گناه کردن و مال حرام خوردن توبه می کند.
دیدن تسبیح در خواب دارای چه تعبیری است ؟
مطیعی تهرانی
اگر فردی در خواب ببیند که تسبیح در دست دارد بیانگر این است که کشش مذهبی وی زیاد است و به سمت دینداری و انجام فرایض دینی می رود.
بازی کردن با تسبیح و داشتن تسبیح در خواب بیانگر نظم کارها است و اگر فردی در خواب ببیند که تسبیحش پاره شد بیانگر این است که نظام کاری وی آشفته می شود و بر هم می ریزد.
اگر در خواب دانه های تسبیح را گم کنید رشته کار از دست شما در می رود.
اگر فردی در خواب ببیند که دانه های تسبیح را نخ می کند بیانگر این است در انجام کاری توفیق پیدا می کند که به تیزهوشی و دقت نیاز دارد و نتیجه این کار برای خواب بیننده معظم و بزرگ است.

تعبیر مشاهده تسبیح در خواب

اگر فردی در خواب ببیند که تسبیحش را گم کرده است و به دنبال آن می گردد بیانگر این است که در معرض خطر فریب و وسوسه شیطان قرار می گیرد.
اگر فردی در خواب ببیند که کسی به وی تسبیح داد یا تسبیح از دست او گرفت نشانه این است که خواب بیننده به کاری که دارای خیر و صلاح است دعوت می شود و اگر خواب بیننده به کسی تسبیح داد کاری را از دست می دهد.
اگر فردی در خواب ببیند که تسبیح یا انگشتری از مرجان دارد معنی خواب وی خوب است و علاوه بر این دیدن این خواب نشانه این است که خواب بیننده صاحب پسر می شود.

تعبیر دیدن تسبیح
تعبیر رویای تسبیح از دیدگاه امام جعفر صادق (ع)
دیدن مهره یا تسبیح از دیدگاه ایشان بر هفت وجه می باشد :

زن
خدمتکار
کنیزک
مال
ادب و فرهنگ
فرزند
غلام
تعبیر خواب از دیدگاه جابر مغربی
اگر کسی در عالم رویا مهره یا تسبیح ببیند، به نشانه خدمتکار است و اگر مهر ها به رنگ سبز یا سفید بوده باشند به معنای خدمتکار مصلح است.

تعبیر رویای تسبیح

اگر کسی در خواب مهره یا تسبیح زرد رنگ ببیند به نشانه آن است که صاحب خدمتکاری بیمار می باشد.

دیدن تسبیح یا مهره به رنگ مشکی و سیاه نیز دلالت بر خدمتکار بداخلاق دارد.

تعبیر خواب نماز خواندن از دیدگاه جابر مغربی
اگر در خواب ببینید که در حال خواندن نماز صبح هستید به نشانه آن است که به زودی به سفری نیکو می روید.

اگر ببینید که در حال خواندن نماز ظهر هستید به معنای آن است که معنویت شما زیاد شده و به خدا نزدیک تر می شوید.

در صورتی که در خواب ببینید که مشغول خواندن نماز عصر هستید به معنای آن است که اتفاقاتی برایتان رخ خواهد داد که موجب شادی و خوشحالی تان می شود.

دیدن خوابی که در حال خواندن نماز عشا هستید نیز به نشانه برآورده شدن حاجت و خواسته شما به زودی می باشد.

اگر کسی خواب ببیند که د رحال خواندن نماز جمعه است به نشانه رفتن به مسافرتی است که نتیجه اش شادی و سود و منفعت برای وی می باشد.

تعبیر خواب گم کردن دانه های تسبیح

نظر منوچهر مطیعی تهرانی در مورد گم کردن دانه های تسبیح

اگر دانه های تسبیح را گم کنید رشته کار از دستتان می رود. اگر در خواب ببینید که دانه های تسبیح را نخ می کنید به کاری توفیق می یابید که به دقت و تیزهوشی نیاز دارد و نتیجه آن کاری است بزرگ و منظم.

تعبیر خواب گرفتن تسبیح از دیگری

گرفتن تسبیح از دیگری از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر دیدید که کسی به شما تسبیح داد یا تسبیح از دست کسی گرفتید شما را به کار خیر و صلاح دعوت می کنند و اگر شما به کسی تسبیح دادید کاری را از دست می دهید.

 

دیگران می خوانند:

دیدن پول (اسکناس) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پول

تعبیر خواب طلا و زیورآلات

معنی عدد ساعت ۱۷:۱۷

دیدن پسر در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پسر

دیدن ماهی در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب ماهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *