دوشنبه , ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ - ۶:۴۷ بعد از ظهر

تعبیرخواب مجامعت پدر و دختر

تعبیر خواب سکس پدر و دختر (جماع)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

نزدیکی در خواب تحصیل فراغت و کسب آسودگی است و این بستگی دارد به موقعیت و شرایطی که در بیداری دارا می‌باشید.سکس پدر و دختر

اگر غمگین هستید از غم فارغ می‌شوید و اگر بدهی دارید ادای دین می‌کنید، اگر غصه مسافر دور افتاده را دارید از او خبر می‌رسد و خوشحال‌تان می‌کند و بالاخره اگر قهر هستید آشتی می‌کنید.

خواب نزدیکی و آمیزش می‌تواند در مرحله نخست یک خواب شیطانی باشد که در چنین صورتی فاقد تعبیر است چون کلیه خواب‌های شیطانی تعبیر ندارند.

معبران در مورد نزدیکی در خواب صفحه‌ها مطلب نوشته‌اند که با ابراز شرمندگی من قبول ندارم و نمی‌پذیرم مگر آنچه را که در بالا نوشتم. چنانچه دیدن نزدیکی در خواب به اهتلام منتهی شود یک خواب شیطانی مطلق است و بدون تعبیر و چنانچه به اهتلام نپیوندد صرفاً از غم است و لاغیر.سکس پدر و دختر

معبران غربی گویند:

در بسیاری از موارد تعبیر خواب رابطه جنسی و زناشویی تعبیری واقعی به همراه نخواهند داشت. از نقطه نظر روانشناسی خواب‌هایی که در مورد روابط جنسی (سکس) دیده می‌شوند سمبل و نماد ترکیب جنبه‌های متضاد خود شما باهم است.(شما نیاز دارید که از شخصیت خود دور شده و به شخصیتی که مورد نظر دیگران است نزدیک شوید). شما تمایل دارید که در زندگی بیداری، ویژگی‌هایی که از شریک جنسیتان را در رویا می‌بینید را درون خودتان احساس کنید.

حضرت دانیال گوید: تعبیر خواب نزدیکی روا شدن حاجت است.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:
 • اگر ببینی با دختری آمیزش کردی و دوشیزگی او را از بین بردی، در آن سال با زنی ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری.
 • اگر مردی در خواب ببیند که زنش از پشت با او آمیزش می‌کند، حرمت و بزرگی او از دست می‌رود.
 • اگر زنی در خواب ببیند که «آلت مردی» دارد و آمیزش می‌کند، کار زشتی انجام می‌دهد.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با زن حائضی آمیزش کرده‌ای، کار تو بد می‌شود.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر زن هستی و در خواب ببینی که با زنی دیگر آمیزش می‌کنی، آن زن به تو نیکی می‌کند و خواسته و حاجت تو برآورده می‌شود.

 

تعبیر خواب نزدیکی و آمیزش

دیگران می خوانند:

تعبیر خواب گوزن : ۱۶ نشانه و تعبیر دیدن گوزن در خواب

تعبیر خواب نزدیکی با محارم: ۱۳ تعبیر و نماد رابطه جنسی با محارم

تعبیر خواب سکس مادر و پسر

سکس در دوران پریودی

دیدن ماهی در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب ماهی

تعبیر خواب خارج شدن آب منی هنگام نزدیکی

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
 • اگر بیند با مرده آمیزش کرد و آب منی از وی جدا نشده. دلیل منفعت است اگر از وی جدا شد بد بود.
 • اگر همراه آمیزش در جریانات خواب، در بیداری [انزال شده و] غسل کردن واجب شود این خواب تعبیری ندارد [منظور این است که احتلام صورت بگیرد].

حضرت دانیال می‌گوید: تعبیر آمیزش، برآورده شدن خواسته و حاجت می‌باشد، مخصوصا اگر در خواب ببینی از تو منی بیرون آمده است. اگر ببینی با کسی آمیزش کرده‌ای،آن شخص به تو خوبی می‌کند و خواسته و حاجت تو برآورده می‌شود.

جابر مغربی می‌گوید: اگر پیرمردی که شهوت او به طور کلی از بین رفته است، در خواب ببیند حالت شهوانی به او دست داده و شهوت مثل ایام جوانی بر او غلبه کرده است، نسبت به انجام کارهای دینی بسیار علاقه‌مند می‌شود.

سکس پدر و دختر

تعبیر خواب نزدیکی با همسر

دانیال نبی: اگر ببینی با زن خودت آمیزش می‌کنی، طوری که تو بالا، و زن زیر می‌باشد، زن دیگری می‌گیری و از او خیر و منفعت به دست می‌آوری.

محمدبن سیرین گوید: اگر ببینی با زن خودت یا زن دیگری، از راه دیگری آمیزش کرده‌ای، در انجام گناه و کارهای ناشایست از روش‌های نو و تازه‌ای استفاده می‌کنی، و همچنین سنت و روش پیغمبر  را رعایت نمی‌نمایی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی با زنی نابکار ازدواج کرده‌ای و با او آمیزش می‌کنی، کار سخت و دشواری که بر عهده داری به آسانی پیش می‌رود، ولی اگر آمیزش نکردی، آن کار کمی آسان انجام می‌شود.

تعبیر خواب نزدیکی با محرم

ابن سیرین گوید:‌ اگر بیند با مادر یا خواهر یا کسی دیگر که بر وی حرام است آمیزش کرد، دلیل که هفت خویش از وی بریده شود. اگر زنده بود یا مرده، دلیل بر غم و اندوه بود و بعضی از معبران گویند: اگر زنده بود از وی خیر و نیکی بیند و باشد حج اسلام نماید.

معبرین غربی گویند:

نزدیک با محارم در رویاها می‌تواند نشان دهد که شما سعی می‌کنید خودتان را بیان کنید. گاهی اوقات در خانواده آن آزادی را که دوست داریم به دست نمی‌آوریم. رویاهایی از این دست می‌تواند پس از داشتن یک بحث یا مشکل با یکی از اعضای خانواده در زندگی واقعی رخ بدهد. همچنین رویای شما ارتباط بین زن و مرد را نشان می‌دهد.

فروید می‌گوید که چنین رویایی ضروریات اخلاقی را نادیده می‌گیرد. خواب نزدیکی با محارم، میل سرکوب شده در وجودتان را نشان نمی‌دهد و اگر شما چنین تصویری را در رویای خود داشته‌اید، لزومی ندارد که خودتان را اذیت کنید و تلاشی برای تغییر رفتارتان به خرج بدهید.

تعبیر خواب نزدیکی با دختر

اگر شما یک مرد هستید و خواب نزدیکی با دخترتان را می‌بینید، ممکن است ترسی که از یک رابطه در زندگی واقعی‌تان دارید، به این صورت در خواب‌تان نمود پیدا کرده‌ باشد.

تعبیر خواب نزدیکی با خواهر و برادر

مشاهده خواب‌هایی که حاوی نزدیکی بین خواهر یا برادر است معمولا اشاره به آرزوی پنهانی شما برای بهبود روابط‌تان با افرادی دارد که در حال حاضر با آن‌ها دچار مشکل شده‌اید.

تعبیر خواب نزدیکی با پدر و مادر

داشتن رابطه جنسی و نزدیکی با پدر و مادر نشان‌ دهنده‌ یک تجربه‌ی مثبت و انتخاب درستی باشد که اخیرا داشته‌اید.

تعبیر خواب نزدیک با زن مرده

ابن سیرین:
 • اگر ببینی با مرده زنی ازدواج کرده‌ای و با او آمیزش نموده‌ای، از املاک و دارائی‌های آن زن چیزی به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی با آن زن مرده آمیزش نکردی، مقدار اندکی از مال و اموالش را به دست خواهی آورد.
 • اگر زنی در خواب ببیند مرده‌ای با او ازدواج کرده و در خانۀ زن با او آمیزش کرد، اموال زن دچار کم و کاست و ضرر و زیان می‌شود یا اینکه حال و روزش دگرگون می‌شود.
جابر مغربی: اگر بیند با زنی آمیزش کرد که مرده بود، دلیل که کارش بد شود یا با خویشان او پیوند و وصلت کند. اگر آن زنده بود از خویشان او مفارقت کند.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
 • در خواب نزدیکی کردن که از آن غسل واجب شود تاویلش نباشد.
 • اگر بیند با زن مرده آمیزش کرد، دلیل که از مال مرده چیزی به وی رسد.

تعبیر خواب نزدیکی با حیوانات

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند با مرغی آمیزش نمود، دلیل که بر کسی که بدان مرغ منسوب باشد ظفر یابد. اگر بیند با زنی بابکار نزدیکی کرد، دلیل که طالب دنیا و مال حرام شود. اگر این خواب را زنی بیند همین تأویل دارد.
جابر مغربی می‌گوید:
 • اگر ببینی با شتر آمیزش کرده‌ای، از سختی و مشقت رها می‌شوی و بر دشمن پیروز خواهی شد و مال و اموال تو افزایش می‌یابد و به شهرت می‌رسی.
 • اگر ببینی با جانور درنده‌ای آمیزش می‌کنی، بر دشمن پیروز می‌شوی و در کار خودت به نتیجۀ خوبی می‌رسی.
ابراهیم کرمانی می‌گوید:
 • اگر ببینی با خر آمیزش می‌کنی، مال و اموال خود را پیدا کرده و به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی در حال آمیزش با شیر هستی، پادشاه تو را خوار و ذلیل می‌کند.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سگ با تو آمیزش کرده است، دشمن در تو طمع می‌کند.

تعبیر خواب جماع کردن با زن در دوران قاعدگی

اگر مرد پیری که به کلی شهوتش زایل شده ببود در خواب بیند شهوتش غالب شده است، چنانکه درجوانی بود، دلیل که در کار دین نیک راغب گردد. اگر بیند با پادشاه نزدیکی نمود، دلیل است محرم و نزدیک او شود. اگر بیند با زن در زمان پریودی آمیزش نمود، دلیل که کارش بد شود. و بعضی معبران گویند: با زن در دوران قاعدگی نزدیکی کردن آسانی کارهای دنیایی او است.

تعبیر خواب نزدیکی با جوان و پیر

ابن سیرین می‌گوید:
 • اگر ببینی با مردی جوان و آشنا آمیزش می‌کنی، بر او پیروز می‌شوی.
 • اگر ببینی با مردی جوان و غریبه‌ای آمیزش کرده‌ای، بین تو و مردی جوان و ناشناس و غریبه خصومت بوجود می‌آید و آن خصومت به محبت تبدیل شده و از او خیر و نیکی به تو می‌رسد.
 • اگر ببینی با پیرمردی آمیزش می‌کنی، بخت و اقبال تو خوب می‌شود خیر و منفعت به تو می‌رسد .
 • اگر ببینی با پیرزن خیلی سالخورده‌ای آمیزش کرده‌ای، به خواسته دنیوی خودت می‌رسی.
اسماعیل بن اشعث می‌گوید:
 • خیری از او به تو می‌رسد.
 • خواسته و حاجت تو از «پادشاه» برآورده می‌شود.

 

تعبیر خواب نزدیکی با پادشاه

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با «پادشاه» آمیزش کرده‌ای، محرم و نزدیک او می‌شوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی به حرم پادشاه رفته‌ای و آمیزش نموده‌ای، بر دشمن پیروز می‌شوی.

 

تعبیر خواب نزدیکی با غیر مسلمان

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با شخصی مسیحی، یهودی و یا زرتشتی آمیزش کرده‌ای، کارهای مادی و دنیوی تو منظم و رو به راه می‌شود.
سکس پدر و دخترسکس پدر و دختر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *