سه شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ - ۱:۵۷ قبل از ظهر

تعبیر خواب میوه

میوه ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است خواب ببینیم میوه می فروشیم , میوه می خریم , میوه می خوریم , دیدن میوه ترش در خواب , دیدن میوه شیرین در خواب که هر کدام تعابیری دارد. در ادامه با ما همراه باشید .

میوه چون از نعمت ها و برکات الهی است اگر در خواب هم دیده شود نیکوست .ولی شکل های مختلف میوه,در خواب تعابیر متفاوتی دارد . ابن سیرین درباره تعبیر خواب میوه می گوید چیدن میوه از درخت به این معناست ,که مالی به دست می آوری. معبران دیگر تعابیری همچون مال , بیماری , خیر و برکت و فرزند برای میوه آورده اند.

تعبیر خواب انار
تعبیر خواب انار

تعبیر خواب میوه

تعبیر خواب میوه به روایت حضرت دانیال

هر میوه در باغ، اگر به وقت خورد، دلیل که به قدر آن مال جمع کند. اگر خواب ببینید بی وقت میوه خورد، دلیل که مالش تلف شود,وبدان هر میوه که به خواب بیند تاویل آن به درخت آن میوه بازگردد یعنی اگر درخت به تاویل نیک بود دلیل نیکی است.

اگر بد بود، تاویل بد است و دیدن میوه های ترش به خواب، دلیل غم و اندوه است و دیدن میوه های نارسیده،دلیل بر مال حرام است. اگر در خواب بیند که میوه های تابستان به زمین می خورد، دلیل بیماری بود.

تعبیر خواب میوه به روایت محمد بن سیرین 

هر میوه که در خواب تر و شیرین بود دیدن آن، به معنای  منفعت بود وقتی که بخورد. اگر خواب بیند از درختی چید، دلیل که,به قدر میوه مال یابد. اگر بیند میوه از درخت پیش او افتاد دلیل که مال بی رنج حاصل کند.

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب میوه مى‏گوید:

۱ـ دیدن میوه های رسیده میان شاخ و برگ درختان در خواب ، علامت آینده ای سعادت آمیز است .۲ـ دیدن میوه سبز ، علامت کوششهای نومیدکننده و شتابزده است .

۳ـ اگر دختری خواب ببیند میوه ای سبز می خورد ، علامت آن است که از ارث محروم می شود .۴ـ خرید و فروش میوه در خواب ، نشانه فعالیت تجاری بسیار و کسب سودی اندک است .۵ـ دیدن یا خوردن میوه رسیده در خواب ، علامت کسب لذت و ثروتی ناپایدار است.

تعبیر خواب میوه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی 

تعبیر دیدن میوه در خواب

دیدن میوه به طور عام در خواب خیر و برکت و نعمت است ولی میوه ها یک تعبیر خاصی دارند که در جای خود ,نوشته شده مثل انگور، آلو، سیب، گلابی و غیره اما اگر در خواب سبدی میوه دیدید بی آن که ,تشخیص دهید چه نوع میوه ای است نعمت و خیر و برکت است چه شما به دیگری بدهید یا از کسی بگیرید.

تعبیر میوه به روایت امام جعفر صادق

دیدن میوه فروش در خواب چون میوه خوش طعم بود و فروشد، به معنای مضرت است.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر خواب ببینی از درختها میوه جمع می‌کنی، تعبیرش این است که نسل و فرزندان تو بیشتر می‌شود.

لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب میوه می گوید :

میوه بر روی یک درخت : خوش یمنیمیوه چیده شده : پایانی خوش برای یک محاکمهمیوه ترش مزه : بدبختیمیوه شیرین : ثروتمیوه به مقدار بسیار زیاد : پروژه های موفق

یوسف نبی درباره دیدن میوه در خواب علیه السلام گوید:

دیدن میوه در خواب به معنای روزی حلال است .

 

دیگران می خوانند:

دیدن پیاز در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پیاز

دیدن پسر در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پسر

تعبیر خواب انار: ۷ تعبیر دیدن انار در خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *