سه شنبه , ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ - ۱:۳۸ قبل از ظهر

دیدن پول (اسکناس) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پول

 • تعبیر خواب پول به معنای کسب اعتماد به نفس و موفقیت است و برخی از معبران نیز دیدن پول در خواب را نشانه ایجاد بدبختی و ناراحتی هایی برای خواب بیننده دانسته اند. معبرین اسلامی و غربی تعابیر مختلفی را برای این خواب بیان کرده اند.اگر در خواب پول دیدید تعبیر ش غم است صدقه بدهید ولی اگر درخواب کسی به شما پول داد، تعبیر ش رسیدن خبر تولد پسری به شماست. اگر پول طلا در خواب دیدید تعبیر ش گران شدن اجناس است.
 • داشتن پول چه اندک و چه بسیار، نشان ابتلا و گرفتاری است. پول خرد و سکه، غم و غصه کوچک است. اگر در خواب ببینید که مقدار زیادی پول مقابل خود ریخته اید و سرگرم شمارش آن هستید، در آینده گرفتاری هایی برای شما پیش می آید.
 • چنان چه از کسی پولی گرفتید آن شخص برای شما دردسر درست می کند و اگر خودتان به کسی پول دادید، شما برای او ناراحتی هایی را به وجود می آورید که شاید خودتان هم نمی خواستید.
 • اگر خواب پول دیدید بهتر است صدقه بدهید.
 • از دیدگاه لیلا برایت دیدن اسکناس دلار و پول خارجی نشانه موفقیت در کارهای خطرناک است هر چند که اسکناس زیاد به خطر افتادن موقعیت مالی را نشان می دهد.
 • بنا بنظر بیشتر مفسرین خواب، دیدن پول نشانه ای از ارزش های زندگی واقعی اسـت، اما مفسرین و معبرین اسلامی دیدن پول در خواب را بلا و بدبختی معنا می کنند،
 • پول، انچه برایش ارزش قائلیم؛ قدر و ارزش نزد دیگران؛ توان بالفعل فرد، انریی، یا منابع شخصی؛ توان تغییر امور یا انجام امور؛ داشتن قدرت، حتی قدرتی کـه موجب سلطه بر شخص دیگری می شود؛ بهایی کـه برای کردار یا آرزوهایمان می پردازیم/
 • تعبیر دینار، امانت داری و به جا آوردن امانت می باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَمِنْهُم مَّنْ اِن تَاْمَنْهُ بِدِینَارٍ لاَّ یُؤَدِّهِ اِلَیْکَ… _ … و بعضی از آنان کسانی اند که اگر دیناری به آنان امانت دهی به تو بر نمی گردانند… (آل عمران، ۷۵)، بعضی دیگر از تعبیرگران نیز گفته اند: تعبیرش زن و «کنیزک» و فرزند می باشد.
 • لازم به ذکر است که منظور از دینار همان پول درشت و اسکناس می باشد.

تعبیر خواب پول به روایت امام جعفر صادق(ع)

 • پول در خواب عبارت است از :
 1. برآورده کردن حاجت و خواسته
 2. حکومت
 3. مال جمع آوری شده
 4. دوست
 5. فرزند
 6. یار و رفیق
 7. رزق و روزی فراخ و گسترده
 8. ایمنی , کنیزک
 9. به دست آوردن جا و مقام
 10. منزلت و احترام
 • اگر ببینی یک الی چهار دینار گرفته ای یا کسی به تو داده است، یـعـنـی عزت و جاه و مقام تو به خاطر زن ها افزایش می یابد.
 • تعبیر پنج عدد دینار، نمازهای پنج گانه می باشد.
 • اگر ببینی تعداد دینارها عدد زوج می باشند، تعبیرش دین پاک و علم با سود و منفعت می باشد، ولی اگر تعداد دینارها عدد فرد باشد، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می باشد. اگر ببینی دینارها را از دست داده ای یا آن ها را دزیده اند و یا به کسی داده ای، یـعـنـی غم و غصه تو از بین می رود.
 • تعبیر دینارهای بسیار، مال و اموالی است که با رنج و سختی و درگیری و دشمنی به دست می آوری.

تعبیرخواب پول به روایت دانیال نبی

 • اگر در خواب بیشتر از چهار عدد دینار ببینی، یـعـنـی به اندازه دینارهایی که دیده ای مسئلۀ ناخوشایندی برای تو بوجود می آید، یا حرف تلخ و سنگینی میشنوی
 • اگر تعداد دینار معلوم و مشخص باشد چیزی که گفته شد آسانتر و کمتر می باشد.

تعبیر خواب پول محمدبن سیرین

 • در کل باید گفت که دیدن خواب پول نشانه های خوبی برایمان به ارمغان ندارد. هر زمان که خواب پول دیده اید صدقه بدهید تا بلا از شما دور شود. نقل است که اگه در خواب شخصی پولی به شما داد یعنی پسری متولد می شود که خبرش را به شما می دهند. همچنین دیدن پول طلا در خواب به معنای گران شدن اجناس است.
 • اگر در خواب پنج عدد دینار ببینی، یـعـنـی کار خوب و پسندیده ای انجام می دهی
 • گر ببینی صد یا هزار دینار در اختیار داری (عدد آن حتماً باید زوج باشد)، یـعـنـی به دنبال کسب علم و دانشی می روی و سرانجام آن را یاد می گیری، ولی اگر ببینی آن ها را از دست داده ای یا به کسی داده ای، به اندازه آن علم خود را از دست می دهی

تعبیر خواب پول به روایت ابراهیم کرمانی

 • تعبیر خواب پول زیاد: اگر ببینی درهم به دست آورده ای، یعنی ممکن است در بیداری نیز درهم به دست بیاوری.
 • در بسیار از موارد اگر در خواب ببینی که دینار به دست آورده ای، یـعـنـی در بیداری نیز همان دینار را به دست می آوری.
 • اگر ببینی یک دینار به دست آورده ای یا کسی آن را به تو داده است، یـعـنـی صاحب فرزند می شوی، یا اینکه به خاطر امانتی که پیش تو می سپارند، قباله و نوشته ای بین شما تنظیم خواهد شد، ولی اگر ببینی آن را از دست داده ای، یـعـنـی از جهت فرزندت دچار مصیبت می شوی. ابن سیرین می گوید: اگر فقط یک دینار داری (نه بیشتر و نه کمتر)، یـعـنـی خانه ای نو و کوچک به دست می آوری، مخصوصاً اگر شخص آشنایی آن دینار را به تو داده باشد .
 • اگر در دست خودت پنج عدد دینار ببینی، یـعـنـی نمازهای پنجگانه را به جا می آوری، ولی اگر ببینی تعدادی از آن ها را از دست داده ای، تعبیرش این است که به اندازه آن ها در به جا آوردن نمازهای پنجگانه کوتاهی می کنی
 • اگر ببینی کیسه های درهم و دینار به دست آورده ای، یـعـنـی مال و نعمت حلال جمع می کنی.
 • اگر ببینی دینارهای زیادی به دست آورده ای و آن ها را در جای محکم و مطمئنی قرار داده ای، یـعـنـی امانت مسلمانان را حفظ می کنی، مخصوصاً اینکه نمازها را به جا می آوری.
 • اگر ببینی دینار می سازی و ضرب می کنی، یـعـنـی مردم را امر به معروف کرده و به انجام خوبی سفارش می کنی و ارشاد می نمائی و امانت دار خواهی بود.

تعبیر خواب پول به روایت اسماعیل بن اشعث

 • تعبیر دینار خوب و نیک، دینداری و راه راست می باشد، مخصوصاًً اگر روی آن شکل صورت وجود نداشته باشد.
 • اگر شخصی در خواب ببیند دیناری دارد که یک طرف آن شکل صورت بت و در طرف دیگر نام خداوند متعال وجود دارد، تعبیرش این است که اگر آن شخص کافر باشد مسلمان می شود، ولی اگر مسلمان باشد و این خواب را ببیند تعبیرش این است که «مرتد» می شود .

 

تعبیر خواب پول به روایت منوچهر مطیعی

 • دیدن پول خرد و سکه در خواب نشانه غم و غصه ای کوچک است که روزانه برای خواب بیننده پیش می آید و چه بسا در هنگام شب خواب بیننده این غم و غصه را فراموش کند و به طور کلی دیدن پول در خواب نشانه ناراحتی هایی است که برای خواب بیننده پیش می آید و زندگی او را زشت می کند.
 • اگر فردی در خواب ببیند که از کسی پول می گیرد آن فرد برای شما دردسرهایی را درست می کند.
 • اگر فردی در خواب ببیند که به کسی پول می دهد نشانه این است که خواب بیننده برای آن فرد ناراحتی هایی را ایجاد می کند که شاید خودش نیز نخواهد.
 • پول در خواب خوب نیست همان قدر که به چشم عده ای در بیداری خوب است. در بیداری داشتن پول زیاد هم موجب رفاه است و هم علتی برای نشان دادن تشخص و بزرگی اما در خواب درست عکس این است داشتن پول چه اندک و چه بسیار نشان ابتلا و گرفتاری از نوع کثیف آن است. پول خرد و سکه غم و غصه کوچک است از آن نوع که روزانه برای ما پیش می آید و چه بسا شب هنگام فراموش می کنیم ولی پول به طور کلی نشان دهنده ناراحتی هائی است که پیش می آید و زندگی انسان را زشت و نامطلوب می کند. در مورد مسکوک طلا به حرف (ط) کلمه طلا مراجعه کنید. اینجا فقط سکه های رایج و اسکناس مورد نظر است که مجموعا پول می شناسیم. چنان چه در خواب ببینید که مقدار زیادی پول مقابل خود ریخته اید و سرگرم شمارش آن هستید خواب شما می گوید که در آینده گرفتاری هائی برای شما پیش می آید. چنان چه از کسی پولی گرفتید آن شخص برای شما دردسر درست می کند و اگر خودتان به کسی پول دادید شما برای او ناراحتی هائی را به وجود می آورید که شاید خودتان هم نمی خواستید. روی هم رفته پول و چرک و ابتلا و بد بختی است و اگر در کتاب های تعبیر چیز دیگری جز این نوشته شده باشد به نظر من درست نیست چون آن چه در این کتاب آمده غیر از نقل قول ها همه مبتنی بر تجربه است. چه شخصی و چه تجربیات دیگران که موثق و معتمد هستند و بودند. برای مثال این خواب را نقل می کنم که نمونه خوبی برای اثبات نظر بالا است. دو نفر دوست قدیمی یک ملک مشاع داشتند. این باغ بزرگی بود که از یک ضلع به مزارع شهریار کرج متصل می شد. موردی پیش آمد که یکی از دو رفیق قدیمی و شریک ملکی که خویشاوندی هم داشتند تصمصم گرفت سهم خودش را بفروشد. خریدار حاظر نبود ملک مشاع را بخرد. در مورد تفکیک هم مشکلات ثبتی وجود داشت. قرار شد یکی از دو دوست صمیمی سهم دوست دیگر را بخرد و بعد یک جا به خریدار سوم بفروشد. بر سر همین بین دو دوست و دو شریک و دو خویشاوند اختلاف افتاد و دعوا شد و کارشان به نزاع خانوادگی رسید. شبی یکی از آن ها در خواب دید که دوست و شریکش که حالا با هم قهر بودند و به خانه او آمده و یک صندوق پول آورده که فلانی بیا این پول را بگیر و سهم خودت را به من بده. صبح کسی که خواب دیده بود خواب خود را برای خانم آتیانوس تعریف کرد و تعبیر خواست. او گفت (دوستت به تو تهمت می زند و گرفتاری بزرگی برای تو به وجود می آورد) سه روز بعد اتومبیل مسروقه را در مدخل باغی متعلق به همان مرد بیننده خواب یافتند و او را که صاحب باغ بود به اتهام سرقت اتومبیل و همه چیزهائی که در آن بوده بازداشت کردند. سه چهار ماه طول کشید تا او توانست ثابت کند که دزد اتومبیل نیست و اصلا دزد نمی تواند باشد. در این فاصله مجبور شد سهم باغش را هم به شریکش بفروشد. سال بعد که سرو صدا ها خوابید و موضوع تقریبا فراموش شده بود آشکار شد که شریکش این توطئه را ترتیب داده و به وسیله پسرش اتومبیلی را دزدیده و در مدخل باغ او گذاشته بودند. هدف از نقل این ماجرا این است که بدانیم پول نشان ابتلا و گرفتاری است و تعبیری که خانم آتیانوس یونانی کرد چه قدر درست و دقیق بود.

تعبیر خواب پول از دیدگاه آنلی بیتون

 • بیر خواب صندوقی پر از پول نشانه این است که خواب بیننده آینده ای درخشان دارد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که به کسی پول می پردازد نشانه این است که آن فرد دچار بدبختی می شود.
 • اگر فردی در خواب پول پیدا کند نشانه این است که در مقابل نگرانی اندکی که برای وی پیش می آید شادمانی زیادی نصیب او می شود.
 • اگر فردی در خواب ببیند که پول گم کرده است نشانه این است که در محیط خانوادگی اش اوقات ناخوشایندی را تجربه می کند.
 • اگر فردی در خواب ببیند که پول هایش را می شمارد نشانه این است که مقداری از پول هایش کم می شود و در پرداخت قسط هایش درمانده می شود.
 • اگر فردی در خواب ببیند که از جایی پول دزدیده است نشانه این است که خواب ببینده در وضعیت خطرناکی قرار می گیرد که باید بیشتر مراقب اعمال خودش باشد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که پول پس انداز می کند نشانه این است که آسایش و ثروت بدست می آورد.
 • تعبیر خواب پول خوردن نشانه این است که در آینده خواب بیننده فردی پول پرست می شود.
 • اگر فردی در خواب ببیند که در جستجوی مقداری پول است نشانه این است که شادمانی و خوشبختی به وی روی خوش نشان می دهد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که مقداری پولی پیدا کرده است و زنی جوان برای آن پول ها ادعای مالکیت می کند نشانه این است که در اثر مداخله یکی از دوستانش در کارهای او زیان و سختی زیادی می بیند.
 • ارز خارجی و اسکناس دلار در خواب، نشان پنهان کردن چیزی می باشد. کار کردن با ارز خارجی نشانه ی پیشرفت در کارها است.
 • اگر در خواب پول پیدا کنید، علامت آن است که در مقابل نگرانی اندک، شادمانی فراوانی خواهید داشت.
 • اگر در خواب پول خرد پیدا کنید ، نشانه پیشرفتن امیدها و آرزوهای شما به شکل دلخواه است .
 • پول فراوانی بدست میاورید : ناکامی در عشق.
 • دیگران پول فراوانی بدست آورده اند : آنها در عشق ناکام هستند.
 • یک منفعت مالی مهم نصیبتان میشود: یک مصیبت در پیش است .
 • با حقه و فریب پول بدست میآورید: علامت یک رفاقت بزرگ .
 • از راههای مشکوک پول در می آورید : از یک بیماری بهبود می یابید.
 • پول قرض می دهید : فوراً احتیاج به پول پیدا میکنید.
 • پول قرض میکنید : ناکامی .
 • نداشتن پول کافی: احساس بی کفایتی و در هم شکستن توان فرد.
 • پول گرفتن از مرده: معناست که زکات مال خود را در دنیا پرداخت نکرده اید
 • پول دزدیده شده: احساس گناه از قدرتی که به دست آورده اید؛ احساس می کنید به شما خیانت شده است؛ از دست رفتن قدرت اگر در رویا پول شما را دزدیده بودند؛ احساس اینکه دیگران به شما اعتماد کامل دارند؛ خود را به سادگی در اختیار روابط عاطفی و آمیزش جنسی می گذارید.

تعبیر خواب پول از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

 • پول: دیدن یا برنده شدن پول در خوابتان بیانگر این است که موفقیت و کامیابی در دست شماست. پول بیانگر اعتماد به نفس، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی است. شما به خودتان خیلی باور دارید. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن در مورد پول به نگرش های شما در مورد عشق و موضوعات قلبی اشاره دارد. نماد رایجی برای قدرت است. بویژه پیدا کردن پول بیانگر درخواست عشق یا قدرت است.
 • از دست دادن پول: خواب دیدن اینکه پول از دست می دهید بیانگر این است که جاه طلبی، قدرت و عزت نفس ندارید. شما ناشادی و موانعی را در زندگی بیداری تان تجربه می کنید. ممکن است احساس ضعف، آسیب پذیری و از کنترل خارج شدن را در زندگی بیداری تان تجربه کنید.
 • خرج کردن پول: دادن یا خرج کردن پول در خوابتان مشابه عشق ورزیدن است. شما به دنبال عشق هستید. دیدن دیگران که پول دور می ریزند بیانگر این است که حس می کنید نادیده گرفته شده اید، چشم پوشی می شوید یا از شما غفلت می شود. کسی است که به اندازه کافی توجه به شما نشان نمی دهد و عاطفه خرج شما نمی کند. اگر شما پول را احتکار کنید، بیانگر عدم امنیت یا خودخواهی است.
 • پول نداشتن: خواب دیدن اینکه شما پولی ندارید بیانگر ترس از دست دادن جایگاهتان در جهان است. شما توانایی مورد نیاز برای دستیابی به هدفی مطلوب را ندارید. اگر شما در خوابتان پول قرض می گیرید، بیانگر این است که منابعتان را خیلی توسعه می دهید(از منابعتان زیادی استفاده می کنید). شما تلاش می کنید در زمان کم خیلی کار انجام دهید.
 • دزدیدن پول: خواب دیدن اینکه پول می دزدید، هشداری است در این مورد که شما در خطرید. شما نیاز دارید که بیشتر احتیاط کنید. جنبه ی مثبتش این است که خواب بیانگر این است که شما نهایتا پی چیزی می روید که در زندگی می خواهید. تعبیر دیگر این است که دزدیدن پول به این معنی است که عشق ندارید. شما در مورد مساله پذیرفته شدن مستاصل هستید.
 • پول خورد: خواب دیدن اینکه پول خورد اشتباهی(کمتر یا زیادتر) دریافت می کنید بسته به این است که فریب خورده اید (کم پول گرفته اید) یا خیر. اگر شما کم پول گرفته اید، پس مشابه مسائل عزت نفس و اعتماد به نفس پایین است. شما حس می کنید که ارزشی ندارید. اگر پول خورد بیشتر از چیزی که بقیه پولتان است دریافت کنید، بیانگر تکبر شماست. شما حس می کنید که محق چیزهای خاصی هستید.
 • پول به همراه خون: خواب دیدن پول با خون روی آن به این معنی است که شما دستاورد های خاصی را به هزینه ی زندگی کس دیگر بدست می آورید(کسی را قربانی می کنید تا به چیزی برسید). خواب شما ممکن است بیانگر گناهتان در این مورد باشد که چیزی را می پذیرید که می دانید اشتباه بود.

تعبیر خواب پول از دیدگاه لیلا برلیت

 • تعبیر دیدن پول در خواب نشانه این است که خواب بیننده بخاطر موضوعی مجبور به خرج کردن پول می شود.
 • اگر فردی در خواب ببیند که کسی برای او حواله پولی می فرستد نشانه این است که هدیه ای دریافت می کند.
 • اگر فردی در خواب پول خارجی ببیند نشانه موفقیت وی در کارهای خطرناک است.
 • اگر فردی در خواب ببیند که پول پیدا کرده است نشانه این است که خواب بیننده در مقابل مشکلات مقاومت می کند.
 • اگر فردی در خواب ببیند که پولی گم کرده است نشانه این است که بدشانسی در انجام یکی از کارهایش ایجاد می شود.
 • دیدن اسکناس های زیاد در خواب، نشان دهنده ی به خطر افتادن موقعیت مالی شما است. اگر در خواب خود را مشغول شمردن اسکناس دیدید، نشانه ی آن است که چیزی موقعیت شما را تهدید می کند.
 • دیدن پول در خواب، بیانگر آن است که به خاطر موضوعی مجبور به پول خرج کردن می شوید. دیدن پول خارجی و اسکناس دلار در خواب، نشانه ی موفقیت در کارهای خطرناک است و پیدا کردن پول در خواب، نشان دهنده ی آن است که در مقابل مشکلات مقاومت می کنید.

تعبیر خواب پول در کتاب سرزمین رویاها

 • اگر فردی در خواب ببیند که به او پول می بخشند در بیداری پولی به دست وی می آید.
 • اگر فردی در خواب ببیند که فردی به وی پول می بخشد نشانه این است که برای او ناراحتی هایی ایجاد می شود که این ناراحتی ها یک روز طول می کشند.

 

تعبیر خواب پول در کتاب فرهنگ تفسیر رویا

 • اول: آنچه برایش ارزش قائلیم؛ قدر و ارزش نزد دیگران؛ توان بالقوه فرد، انریی، یا منابع شخصی؛ توان تغییر امور یا انجام امور؛ داشتن قدرت، حتی قدرتی که موجب سلطه بر شخص دیگری می شود؛ بهایی که برای کردار یا آرزوهایمان میپردازیم –”دیشب به شوهرم حقایقی را در مورد خانه گفتم، اما مطمئنم وادارم می کند تاوانش را بدهم” فرصت، زیرا پول توان خرید زمان برای کند و کاو و امتحان چیزهای نو را به ما می دهد.
 • پیدا کردن پول: به دست آوردن قدرت؛ رهایی از استرس و احساسات منفی، زیرا که با پیدا کردن پول هیجان زده و شادمان می شویم.
 • گم کردن پول: از دست دادن قدرت یا فرصت.
 • نداشتن پول کافی: احساس بی کفایتی و در هم شکستن توان فرد.
 • پول دزدیده شده: احساس گناه از قدرتی که به دست آورده اید؛ احساس می کنید به شما خیانت شده است؛ از دست رفتن قدرت اگر در رویا پول شما را دزدیده بودند؛ احساس اینکه دیگران به شما اعتماد کامل دارند؛ خود را به سادگی در اختیار روابط عاطفی و آمیزش جنسی می گذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *